Τετάρτη, 08 Μάρτιος 2017 08:17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ(Σ.Μ.Ε.)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ- "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.", ύστερα από την αριθμ. 2/ (21-02-2017) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)ανακοινώνειότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα μέχρι 31/12/2017 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του, με :- Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς Π.Ε.- Έναν (1) Οικονομολόγο Π.Ε.Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ- "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε." και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε." στην Ελασσόνα, οδός Δημάρχου Βλαχοδήμου 1, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τη Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ / Γραφείο Διοίκησης της "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.", Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 τηλ. 24930-24222 & 24930 25047. Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε." (www.aenol.gr), στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ΄όπου μπορούν να το προμηθευόνται οι ενιδαφερόμενοι.